Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Diensten aanvraagt. U dient te begrijpen dat door het bestellen van een van onze Services, u ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. U dient een kopie van deze algemene voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik. U moet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden voordat u Diensten bij ons aanvraagt.
a) DE KLANT betekent de KLANT die wordt vermeld in de Serviceovereenkomst en/of het Werkblad. Een KLANT kan zowel residentieel als commercieel zijn. In deze algemene voorwaarden verwijzen “u”, “uw” en “uw” naar DE KLANT en, waar van toepassing, uw familie, werknemers, agenten en consultants.
b) Door een bestelling bij ons te plaatsen, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan, u minimaal 18 jaar oud bent en woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk.

1 Onze ongediertebestrijdingsdienst

a) Onze ongediertebestrijdingsdiensten worden op professionele wijze uitgevoerd bij het bezoek of de bezoeken zoals gespecificeerd in de BEVESTIGING. Onze ongediertespecialist zal bij elk bezoek pesticiden / rodenticiden en bewakingsapparatuur gebruiken en toepassen, zoals zij dit gepast achten. Elke besmetting die onder de overeenkomst valt en tijdens een bezoek wordt ontdekt, wordt onmiddellijk behandeld.
b) Onze ongediertespecialist rapporteert bij elk bezoek aan de contactpersoon ter plaatse en geeft een rapport na het bezoek over de bevindingen, behandelingen en aanbevelingen die tijdens de inspectie zijn gedaan.
c) Aanvullende bezoeken/behandelingen ter bestrijding van het ongedierte dat in de serviceovereenkomst is gespecificeerd, worden uitgevoerd volgens het overeengekomen schema en de overeengekomen prijs.
d) Woondiensten zijn meestal van geval tot geval waarbij commerciële klanten een contract van werken nodig hebben, meestal over een jaarlijkse periode om te zorgen voor geschikte doorlopende preventieve werkzaamheden voor ongediertebestrijding voor de vestigingsplaats van de KLANT.

2 betalingen

DE KLANT zal betalingen doen aan Ongediertebestrijder Eindhoven zoals overeengekomen in de BEVESTIGING. Als klein bedrijf stellen wij een snelle betaling op prijs.

3 Aansprakelijkheid

Ongediertebestrijder Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel aan huisdieren, vee, vogels, goederen of apparatuur, tenzij het verlies, de schade of het letsel is veroorzaakt door nalatigheid van ons of ons personeel. Kennisgeving van dergelijk verlies, schade of letsel moet binnen 7 (zeven) dagen na het optreden schriftelijk worden gemeld aan Ongediertebestrijder Eindhoven.

4 Beëindiging

Dit contract kan onmiddellijk worden beëindigd door Ongediertebestrijder Eindhoven als DE KLANT een van zijn verplichtingen onder dit contract niet nakomt of (als Bedrijf) in liquidatie gaat of als DE KLANT een faillissement begaat of een ontvangstbevel laat uitvoeren tegen hen of zullen enige regeling treffen met hun schuldeisers of enige cessie ten gunste van dergelijke schuldeisers of indien nood of executie zal worden opgelegd of bedreigd op eigendom van DE KLANT of een vonnis tegen DE KLANT onvoldaan zal blijven voor meer dan 14 (veertien ) dagen. DE KLANT mag de last van dit contract alleen overdragen met schriftelijke toestemming van Ongediertebestrijder Eindhoven.
Een commercieel contract voor lopende werken is bindend voor 1 (één) jaar vanaf de startdatum en loopt door tenzij opgezegd aan het einde van het eerste jaar of een volgend facturatiekwartaal mits schriftelijke kennisgeving van 1 (één) kwartaal. DE KLANT is aansprakelijk voor de helft (50%) van de premies die verschuldigd zouden worden tot het einde van de contractperiode plus eventuele achterstallige premies tot de datum van opzegging.

5 Contractformulering

a) Nadat we telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons hebben opgenomen om onze diensten aan te vragen, bespreken we uw vereisten en bespreken we de prijzen. Als u een eenmalig bezoek en behandeling nodig heeft, zullen wij u per e-mail een BEVESTIGING van ons werk bezorgen en u moet hiermee instemmen door een e-mail te beantwoorden.
Als u doorlopende ongediertebestrijding nodig heeft, regelen wij een gratis, vrijblijvende locatiebeoordeling en geven wij een offerte voor doorlopende ongediertebestrijding. U dient hiermee in te stemmen door een e-mail te beantwoorden. U ontvangt dan een BEVESTIGING.
Het contract tussen ons (het Contract) komt tot stand wanneer we u de BEVESTIGING sturen.
b) Het Contract heeft alleen betrekking op die Diensten die we in de BEVESTIGING hebben bevestigd. We zijn niet verplicht om andere diensten te leveren die mogelijk deel hebben uitgemaakt van uw bestelling totdat deze is bevestigd in een afzonderlijke BEVESTIGING.
c) Voor de toepassing van deze voorwaarden is het relevante ongedierte het ongedierte waarnaar in de BEVESTIGING wordt verwezen. De Algemene Voorwaarden zijn samen met de voorwaarden uiteengezet in de relevante bijlage hierbij van toepassing op het Contract:
d) de voorwaarden in Bijlage 1 zijn van toepassing op insectenspraybehandelingen;
e) de voorwaarden in Bijlage 2 zijn van toepassing op vliegbehandelingen;
f) de voorwaarden in Bijlage 3 zijn van toepassing op behandelingen van kakkerlakken;
g) de voorwaarden in Bijlage 4 zijn van toepassing op knaagdierbehandelingen;
h) de voorwaarden in Schema 5 zijn van toepassing op wespennestbehandelingen

6 Prijs en betaling

a) Serviceprijzen kunnen op elk moment veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een BEVESTIGING hebben gestuurd.
b) Onze prijzen kunnen geografisch verschillen en kunnen worden gewijzigd, maar worden overeengekomen op het moment van boeking, onder voorbehoud van enige aanpassing in overeenstemming met deze voorwaarden vanwege omstandigheden waarvan we op het moment van boeking niet op de hoogte waren.
c) Betaling voor alle Diensten kan worden gedaan met een creditcard of bankpas wanneer de boeking is gemaakt of contant of met een bankpas of creditcard wanneer onze ongediertespecialist ter plaatse arriveert voordat de behandeling begint, tenzij u overeengekomen commerciële betalingsvoorwaarden hebt. Helaas accepteren we alleen betaling per cheque als deze gegarandeerd is. BACS-betalingen kunnen ook worden gedaan.

7 Annuleringen en terugbetalingen

a) Als u ons ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte stelt dat u uw afspraak wilt wijzigen of annuleren, zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen. Als u ons minder dan 24 uur van tevoren op de hoogte stelt dat u uw afspraak wilt wijzigen of annuleren, wordt €35,00 in rekening gebracht (of u nu vooruit hebt betaald of niet) om onze boekingskosten plus een redelijke administratieve vergoeding te dekken.
b) Houd er rekening mee dat u de diensten op elk moment kunt annuleren voordat het werk is voltooid, maar als u ons op de hoogte stelt van de annulering nadat we ter plaatse zijn aangekomen, maar voordat we met het werk beginnen, brengen we u 75% van de prijs in rekening en als u laat het ons weten nadat we met de werkzaamheden zijn begonnen, dan brengen we u de volledige prijs in rekening. Dit om de kosten weer te geven die we tegen die tijd zullen hebben gemaakt.
c) Details van uw wettelijke herroepingsrecht, en een uitleg over hoe u dit kunt uitoefenen, vindt u in de BEVESTIGING. Deze bepaling laat uw overige wettelijke rechten als consument onverlet. We zullen redelijke inspanningen leveren om alle afgesproken afspraken na te komen, maar in de zeldzame gevallen waarin dit niet mogelijk is, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om een ​​alternatieve afspraak overeen te komen. Voorbeelden van redenen waarvoor een annulering nodig kan zijn, zijn (zonder beperking):

 • als onze ongediertespecialist te laat was door eerdere gecompliceerde behandelingen
 • ongunstige weersomstandigheden (omdat we niet effectief kunnen behandelen in de regen)
 • plotselinge operatieve ziekte
 • auto-ongeluk of plaatselijke verkeersproblemen.

d) Als we niet komen opdagen voor uw afspraak en geen contact met u opnemen op het (de) opgegeven contactnummer(s) voor het verstrijken van deze tijdsperiode, zullen we dit beschouwen als onze serviceleveringsfout en kunt u kiezen of u :

 • regel een alternatief slot en ontvang 10% korting; of
 • onze Service annuleren en een volledige terugbetaling krijgen van eventuele vooruitbetaalde kosten. (We zullen gewoonlijk al het geld dat we van u hebben ontvangen terugbetalen via dezelfde methode die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop te betalen).

Indien u niet aanwezig bent wanneer wij ter plaatse arriveren, mits dit binnen de afgesproken afspraaktijd valt, zullen wij het Contract behandelen als door u geannuleerd op grond van dit artikel b, tenzij wij van tevoren hebben afgesproken dat u niet aanwezig hoeft te zijn op die tijd.

e) Als we legitieme zorgen hebben over de veiligheid van de behandeling, of als we denken dat de behandeling in het gedrang kan komen of als we denken dat onze veiligheidsregels niet worden nageleefd (beslissingen zijn geheel naar eigen goeddunken), dan zullen we het contract behandelen zoals door ons geannuleerd. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor ons bezoek en als een bedrag vooraf is betaald, zullen we dit volledig terugbetalen. Redenen voor niet-behandeling zijn onder meer (zonder beperking):

 • risico voor het waterleven door verontreiniging door toepassing van insecticiden;
 • niet-beplankte hokken die onveilig worden geacht om te onderhandelen;
 • onbedekte watertanks in de buurt van het leefgebied;
 • habitat gelegen in schoorsteen;
 • ingang van de habitat gelegen op hoge daken zonder toegang tot de zolder waarvoor ladders met meerdere fasen nodig zijn;
 • plaatsen die niet veilig door onze monteur kunnen worden behandeld, zoals hoogspanningsleidingen in de buurt van of boven een serre; of
 • enige andere legitieme relevante gezondheids- en veiligheidsbeperking.

f) We behouden ons het recht voor om ons terug te trekken uit elke behandeling die we zijn begonnen als we ons zorgen maken dat het voortzetten van een behandeling mogelijk niet veilig is, dat KLANTEN zich niet hebben gehouden aan onze voorwaarden of vereisten of waar KLANTEN onze vergiften of lokaas hebben verstoord of verplaatst. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie plaats.

8 Uw verplichtingen

a) U stemt ermee in om alle pre-bezoektaken en naleving hierin en alle aanvullende informatie in de BEVESTIGING uit te voeren of om ervoor te zorgen dat het pand geschikt is voor onze ongediertespecialist om het werk op zich te nemen.
b) U geeft ons hierbij toestemming om goedgekeurde bestrijdingsmiddelen toe te passen en/of apparatuur in te zetten als wij dat nodig achten, om een ​​effectieve behandeling te leveren, onder voorbehoud van onze naleving van alle wettelijke vereisten.
c) U stemt ermee in om ons vrije toegang te verlenen tot alle delen van het pand voor inspectie, behandeling of bewaking en gaat ermee akkoord ervoor te zorgen dat alle veiligheids- en behandelinstructies tijdens en na de behandeling worden opgevolgd.
d) U stemt er hierbij mee in om ons geen toegang te vragen of toe te staan ​​tot enig deel van de site of het terrein waarvan u weet of vermoedt dat het gevaarlijk is, of waarin een potentieel gevaarlijk proces wordt uitgevoerd, zonder ons of onze ongediertespecialist eerst te informeren over de aard van het gevaar en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen.
e) U of uw aangewezen vertegenwoordiger moet op de overeengekomen datum en tijd beschikbaar zijn op de locatie, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt om de Service bij uw afwezigheid uit te voeren. Als er niemand aanwezig is als we op het afgesproken tijdstip bellen, is er geen recht op restitutie en blijft u ons gecontracteerde tarief verschuldigd.
f) Om de incidentie van ongedierte tot een minimum te beperken door binnen een redelijke tijd alle aanbevelingen van onze ongediertespecialist uit te voeren voorafgaand aan of na een bezoek.
g) Om te betalen binnen de overeengekomen termijn en of zoals bepaald in de commerciële betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de BEVESTIGING.

9 Onze verplichtingen

a) Onder voorbehoud van paragraaf 1 van het relevante Schema, is onze Dienst het bezoeken van uw locatie of eigendom, het inspecteren van het relevante gebied en het behandelen van de actieve habitat van de Relevante Plagen die u hebt geïdentificeerd. Afhankelijk van het soort ongedierte, de locatie en de veiligheidsproblemen zullen we ernaar streven het ongedierte uit te roeien of te bestrijden.
b) Bij aankomst op uw terrein zullen wij ons aan u identificeren en zullen wij geen werkzaamheden aanvangen zonder uw toestemming. Indien het pand bestaat uit grond of gebouwen die niet in gebruik zijn maar eigendom zijn van u of onder uw beheer en die vrije toegang hebben, geeft u ons hierbij toestemming om bij aankomst het terrein te betreden en de Dienst uit te voeren.
c) Informatie over kritieke veiligheidsgegevens over de gebruikte materialen en eventuele voorzorgsmaatregelen die nodig zijn, wordt aan u overgelaten of kan worden verkregen via onze website www.ongediertebestrijdereindhoven.nl.

10 Garantie:

Wij garanderen u dat onze behandeling tot doel heeft het relevante ongedierte uit te roeien / onder controle te houden, afhankelijk van kritische veiligheids- en toegangsfactoren, alle producten die we gebruiken voldoen aan alle wettelijke vereisten, gedragscodes en geaccepteerde goede praktijken voor ongediertebestrijdingswerk, en de service zal worden verstrekt met redelijke zorg en vaardigheid.

11 Beperking van onze aansprakelijkheid

a) Behoudens clausule 9, als we niet voldoen aan deze algemene voorwaarden, zijn we alleen aansprakelijk jegens u voor de prijs die is betaald (indien van toepassing) voor de Service.
b) Behoudens clausule 9, zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade of schade veroorzaakt door de behandeling (of nalatigheid om de habitat te behandelen), schade veroorzaakt door de relevante plagen of verliezen die het gevolg zijn van het niet naleven van deze algemene voorwaarden die in de volgende categorieën vallen: verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies van kansen, winstderving, verlies van verwachte besparingen verlies van gegevens of verspilling van management of kantoortijd. Deze clausule 9 zal echter geen claims voorkomen voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom die voorzienbaar is en te wijten is aan onze nalatigheid.
c) Indien wij menen dat het onveilig zou zijn om de behandeling uit te voeren, in overeenstemming met artikel 8 en 9, zijn wij niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, direct of indirect, inclusief de kosten van het betalen van een alternatieve aannemer.
d) Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, enige schending van de verplichtingen die worden geïmpliceerd door sectie 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982 of enige andere zaak waarvoor het zou voor ons onwettig zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

12 Privacybeleid

a) Ongediertebestrijder Eindhoven is de gegevensbeheerder voor het doel van de Data Protection Act 1998. Door onze Service te gebruiken, stemt u ermee in dat we de persoonlijke gegevens mogen verwerken (inclusief gevoelige persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gezondheid voor zover dit relevant is voor de behandeling) die we van u verzamelen in overeenstemming met ons privacybeleid (dat u kunt vinden op www.ongediertebestrijdereindhoven.nl In het bijzonder kunnen we informatie die we over u hebben gebruiken voor het uitvoeren van bestellingen, facturering en levering, evenals voor direct marketing doeleinden.
b) Voor vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot onze gegevensverwerkingspraktijken kunt u terecht op info@ongediertebestrijdereindhoven.nl

13 Klachten

a) We streven ernaar om iedereen een uitstekende service te bieden, maar we begrijpen dat we het niet altijd goed doen. Als u een probleem of klacht heeft, meld dit dan in eerste instantie door ons te bellen.
b) Als u niet tevreden bent met het antwoord of denkt dat er geen adequate oplossing is gevonden, stuur dan een e-mail naar info@ongediertebestrijdereindhoven.nl. Het zou nuttig zijn als u volledige details geeft over hoe u vindt dat we de diensten niet naar een bevredigend niveau hebben geleverd of niet aan uw verwachtingen hebben voldaan. Uw zorgen zullen dan worden onderzocht en de uitkomst van het onderzoek zal telefonisch aan u worden toegelicht, indien mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht.
c) In het geval dat u niet van mening bent dat het resultaat bevredigend is, vraag dan om verwijzing naar een directeur.
d) Een volledig exemplaar van onze klachtenprocedure is op aanvraag verkrijgbaar.

14 Schriftelijke mededelingen

Toepasselijke wetten vereisen dat een deel van de informatie of communicatie die we u sturen schriftelijk moet zijn. Bij het gebruik van onze diensten accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op of geven u links naar de betreffende pagina’s op onze website. Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

15 mededelingen

Alle door u aan ons verstrekte kennisgevingen moeten worden verzonden naar Ongediertebestrijder Eindhoven. om diensten te vragen, of op een van de manieren gespecificeerd in clausule 14 hierboven. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en correct te zijn betekend onmiddellijk wanneer deze op onze website is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of 3 (drie) dagen na de datum van publicatie van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, zal het voldoende zijn om, in het geval van een brief, te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en, in het geval van een e-mail, dat die e- post is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

16 Overdracht van rechten en verplichtingen

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag een Contract of uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien niet overdragen, toewijzen, belasten of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen een Contract, of onze rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het Contract overdragen, toewijzen, belasten, uitbesteden of anderszins vervreemden.

17 Ontheffing

Als we op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder het Contract of een van deze algemene voorwaarden, of als we er niet in slagen om een ​​van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop we recht hebt op grond van het Contract, houdt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen in en ontheft het u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand door ons van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim. Geen enkele verklaring van afstand door ons van een van deze algemene voorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand is en schriftelijk aan u is meegedeeld in overeenstemming met clausule 14 hierboven.

18 Scheidbaarheid

Als een van deze voorwaarden of bepalingen van een Contract door een bevoegde autoriteit in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijft voor zover toegestaan ​​door de wet.

19 Gehele overeenkomst

a) Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de hele overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere afspraken, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.
b) We erkennen allemaal dat, bij het aangaan van een Contract, geen van ons beiden vertrouwt op, of enige remedie zal hebben met betrekking tot, enige verklaring of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is gedaan) die niet is uiteengezet in deze algemene voorwaarden of de daarin genoemde documenten. Ieder van ons stemt ermee in dat onze enige aansprakelijkheid met betrekking tot die verklaringen en garanties die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet, is voor contractbreuk.
c) Niets in deze clausule beperkt of sluit enige aansprakelijkheid voor fraude uit.

20 Ons recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen

Wij hebben het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen. U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u Services bij ons bestelt, tenzij een wijziging in dat beleid of deze algemene voorwaarden vereist is door de wet of overheidsinstantie, of als wij u hiervan op de hoogte stellen van de wijziging van dat beleid of deze algemene voorwaarden voordat we u de BEVESTIGING sturen (in dat geval hebben we het recht om aan te nemen dat u de wijziging van de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen op de hoogte stelt van het tegendeel van ontvangst door u van de Diensten).

21 Wet en jurisdictie

Contracten voor de aankoop van de Service via ons en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of verband houdt met hen of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door Engels recht. Elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke Contracten of hun totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

22 Schema 1: Specifieke voorwaarden voor behandelingen met insectenspray

1) Onze service is om uw pand te bezoeken, het relevante gebied te inspecteren en de actieve insectenhabitat te behandelen met de bedoeling de insecten uit te roeien. Deze insecten kunnen mieren, bedwantsen, kevers, huisstofmijten, vliegen, vlooien, motten, spinnen en zilvervisjes zijn.
2) Voor woningen wordt de prijs van de Dienst bepaald door de grootte van het onroerend goed en het type plaag(ten). Voor commercieel vastgoed wordt de prijs bepaald op vierkante meters en het type plaagdierplagen.
3) Voorafgaand aan het afgesproken tijdstip van uw afspraak, verzoeken wij u de volgende voorbereidende werkzaamheden in uw gehele pand uit te voeren:

 • Dek alle aquariums af en sluit ze af.
 • Alle bedden ontdaan van alle dekens, dekbedden en alle kleding en zachte items verwijderd uit kasten en kasten en verzegeld in plastic zakken geplaatst. Deze artikelen moeten dan voor hergebruik op meer dan 60 graden worden gewassen.
 • Alle meubels zoals kledingkasten en kasten moeten worden leeggemaakt en van de muur worden verwijderd om te kunnen sproeien, alle laden of deuren moeten ontgrendeld en geopend zijn.
 • Alle vloeren en te behandelen gebieden moeten vrij zijn van alle items met gestofzuigde tapijten, ook achter meubels die klaar zijn voor behandeling.
 • Zorg er bij vlooien voor dat eventuele huisdieren door een dierenarts zijn onderzocht en zo nodig op vlooien zijn behandeld.
 • Eventuele aanvullende punten vermeld in de BEVESTIGING.

4) Bij aankomst in het pand zullen wij naar eigen goeddunken vaststellen of het pand voldoende is voorbereid in overeenstemming met de bovengenoemde voorbereidende werkzaamheden.

 • Als we vaststellen dat het goed is voorbereid, zullen we het behandelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.
 • Als we vaststellen dat het redelijk is voorbereid, zullen we het behandelen, maar er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele extra bezoeken, omdat de behandeling in gevaar komt. U kunt er ook voor kiezen om de afspraak zonder extra kosten opnieuw te boeken (op voorwaarde dat dit de eerste keer is dat de behandeling opnieuw wordt geboekt; anders brengen we het bezoek in rekening).
 • Als we vaststellen dat het niet redelijkerwijs is voorbereid, zullen we weigeren het te behandelen.

5) U dient ons bij aankomst en voordat met een behandeling wordt begonnen, op de hoogte te stellen als er een reden is waarom het pand niet kan worden besproeid met een goedgekeurd insecticide.
6) Bescherm uw artikelen. Het insecticide kan meubels en/of bezittingen beschadigen.
7) Beperking van onze aansprakelijkheid. Door deze voorwaarden te lezen, erkent u dat, behoudens clausule 9 wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade veroorzaakt als gevolg van het gebruik van insecticide.
8) U dient het pand tijdens de behandeling te verlaten en minimaal 4 uur buiten de bespoten ruimten te blijven om het aangebrachte insecticide te laten drogen en het inademen van eventuele nevel te voorkomen. Als u binnen deze tijd het pand weer betreedt, komt de behandeling in gevaar.
9) Nadat de behandeling is uitgevoerd en de periode van 4 uur is verstreken, moet u de behandelde gebieden minimaal 14 dagen daarna blijven gebruiken zoals u eerder deed. Dit is bedoeld om de insecten een natuurlijke omgeving te bieden om zich te voeden en dus het behandelde gebied te gebruiken.
10) Gedurende een periode tot twee weken nadat de behandeling is uitgevoerd, mag u geen oppervlakken waarop geen voedsel wordt bereid, stofzuigen of afspoelen.
11) We behouden ons het recht voor om de behandeling niet uit te voeren als we van mening zijn dat het onveilig is om de ruimte te betreden of te behandelen.
12) Binnen de eerste twee weken nadat de behandeling is uitgevoerd, wordt er niet teruggebeld.
13) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van een plaag in een gebouw. Evenmin behalve verlies van vergoedingen van verhuurder, huurders etc.

23 Schema 2: Specifieke voorwaarden voor vliegbehandelingen

1) Onze service is om uw pand te bezoeken, het betreffende gebied te inspecteren en de actieve vlieghabitat te behandelen met insecticide met de bedoeling het probleem onder controle te krijgen. Dit zal de vliegen mogelijk niet uitroeien en waar van toepassing zullen we methoden bieden voor proofing om verdere plagen te stoppen.
2) De prijs is inclusief één behandeling.

24 Schema 3: Specifieke voorwaarden voor kakkerlakkenbehandelingen.

1) Onze service is om uw pand te bezoeken, het relevante gebied te inspecteren en de actieve kakkerlakkenhabitat te behandelen met de bedoeling de kakkerlakken uit te roeien.
2) De prijs van de Dienst is voor het uitvoeren van gefaseerde behandelingen bij drie afzonderlijke bezoeken. Als er aanvullende behandelingen nodig zijn, zijn aanvullende betalingen verschuldigd.
3) Voor het afgesproken tijdstip van uw afspraak vragen wij u de volgende voorbereidende werkzaamheden te verrichten:

 • Alle te behandelen gebieden moeten worden schoongemaakt en alle vuil of losse voorwerpen moeten worden verwijderd om duidelijke toegang tot alle te behandelen vloeren en oppervlakken te geven.
 • Alle gemorste levensmiddelen dienen voor de behandeling te worden verwijderd en waar mogelijk voedsel in verzegelde containers.
 • Eventuele aanvullende opmerkingen in de BEVESTIGING

4) VOOR UW EIGEN VEILIGHEID mag u geen gel-aas verplaatsen of aanraken of vallen controleren.
5) We zullen redelijke inspanningen leveren om de kakkerlakken te elimineren, maar als dit niet haalbaar is met de drie vooraf betaalde bezoeken, zullen we in plaats daarvan proberen ze te bestrijden. Als de kernplaag bijvoorbeeld afkomstig is van een ander eigendom (inclusief een andere flat in hetzelfde gebouw), zullen we proberen de kakkerlakken onder controle te krijgen, omdat we ze niet kunnen elimineren.

25 Schema 4: Specifieke voorwaarden voor behandelingen met knaagdieren

1) Onze service is om uw pand te bezoeken, het relevante gebied te inspecteren en het actieve leefgebied van knaagdieren te behandelen met de bedoeling het ongedierte te bestrijden. Als het, naar onze mening, gepast is om te proberen het ongedierte uit te roeien, zullen we dat doen, maar dit is vaak ongepast en hangt af van vele factoren, waaronder de locatie en de nabijheid van andermans eigendom.
2) De prijs van de Dienst is voor de behandeling van een enkel huis (inclusief de onmiddellijke tuinen en gronden) die door één gezin worden bewoond. Er wordt een toeslag in rekening gebracht als het pand wordt bewoond door meer dan één gezin, aanvullende behandelingen nodig zijn of als behandelingen nodig zijn in bijgebouwen, stallen of land waar huisdieren of vee aanwezig zijn. In sommige situaties, vanwege de veiligheid van het vee, is het echter mogelijk dat behandelingen in deze extra gebieden niet geschikt zijn en behouden wij ons het recht voor om te weigeren ze te behandelen. Als de prijs vooraf is betaald en we weigeren het gebied te behandelen, of u besluit de extra betaling niet te doen, dan wordt het vooruitbetaalde bedrag kosteloos aan u geretourneerd.
3) De prijs is afhankelijk van het soort ongedierte dat u door ons wilt laten behandelen. We behandelen alleen eekhoorns die zich in het pand bevinden.
4) Clausule 4.3 is van toepassing voor zover wij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk achten, tot een maximum van drie bezoeken. In sommige situaties is een enkele behandeling voldoende en in andere gevallen zijn er twee of drie nodig.
5) Voor het eerste bezoek en tot het laatste bezoek gaat u hierbij akkoord:
a) geen gif te verplaatsen of te knoeien met apparatuur / lokaasstations;
b) onze behandeling op geen enkele manier te verstoren, of de knaagdieren zelf te behandelen of iemand anders dit te laten doen;
c) om alle door ons (al dan niet schriftelijk) gegeven instructies op te volgen, ook met betrekking tot het opruimen en schoonhouden van het pand;
d) eventuele vogelvoeders te verwijderen en eventuele gebreken in de structuur van composthopen te herstellen,
en je erkent dat als je niet aan een van deze vereisten voldoet, we het recht hebben om de behandeling te stoppen, omdat deze in gevaar komt, en er zullen nog steeds kosten in rekening worden gebracht.
6) In overeenstemming met de vereisten voor dierenwelzijn, stemt u er hierbij mee in om bij gevallen waarin humane vallen worden gebruikt voor de behandeling van knaagdieren, elke val ten minste tweemaal per dag te inspecteren en in het geval dat een knaagdier is gevangen en niet volledig is gedood, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. In het geval dat u geen contact met ons kunt opnemen, moet u contact opnemen met een dierenartsenpraktijk en ervoor zorgen dat een voldoende gekwalificeerde arts het pand bezoekt en het knaagdier doodt om onnodig lijden te voorkomen.
7) Als er aanwijzingen zijn van plagen afkomstig van particuliere of openbare riolen of van lekken in bodemafvoeren, kunnen we u vragen om gespecialiseerde inspecties of werken. Wij kunnen de riolering van nutsbedrijven niet inspecteren of behandelen.
8) We zullen de besmette gebieden inspecteren en behandelen als het, naar onze redelijke mening, noodzakelijk, praktisch en veilig is om dit te doen door geschikte vallen te installeren.
9) De service omvat niet het verwijderen van dode knaagdierkadavers en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als we dit niet doen. Wij kunnen dit regelen tegen een prijs afhankelijk van de behoefte.
10) We zullen geen openingen creëren of de structuur van uw eigendom verstoren wanneer het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat we geschikte toegang hebben tot gebieden waar behandeling vereist is.
11) We kunnen een paar manieren noemen om het risico te verkleinen dat het ongedierte terugkeert, waarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. Dit is echter niet bij de prijs inbegrepen, we zijn niet verplicht om dergelijk advies te geven en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijk advies dat we geven.
12) We zijn wettelijk verplicht om alle rodenticiden die bij uw eigendom zijn gelegd te verwijderen wanneer onze behandeling om welke reden dan ook eindigt. U zorgt ervoor dat wij hiervoor vrije toegang hebben.
13) De service is om een ​​enkel huis te behandelen in een eengezinsbewoning en waar muizen en ratten worden aangetroffen, is de juiste vergoeding voor elke soort vereist.

26 Schema 5: Specifieke voorwaarden voor wespennestbehandelingen

1) Onze service is om uw pand te bezoeken, het betreffende gebied te inspecteren en het actieve wespennest te behandelen met de bedoeling de wespen uit te roeien. Dit omvat niet het verwijderen van het nest, wat in de meeste gevallen onnodig en onpraktisch is.
2) Als we het gebied dat u identificeert inspecteren maar geen actief wespennest vinden (of er geen actief nest is of de relevante insecten een andere soort zijn, zoals bijen), behandelen we het gebied niet en worden er nog steeds kosten in rekening gebracht. De tijd die nodig is om het gebied te inspecteren is vaak langer dan de tijd die nodig is om een ​​nest te behandelen.
3) Als een behandeld wespennest 3 dagen na de oorspronkelijke behandeling actief blijft, zullen we het pand opnieuw bezoeken om dat specifieke nest te behandelen, maar als we bij het volgende bezoek ontdekken dat het geïdentificeerde nest een ander nest is dan het oorspronkelijk behandelde nest, een aparte behandeling met 25% korting in rekening gebracht.
4) Als u van ons verlangt dat we meer dan één nest behandelen tijdens hetzelfde bezoek, wordt de behandeling van het eerste nest tegen de volledige prijs in rekening gebracht en alle andere voor de halve prijs.
5) Klanten wordt erop gewezen dat nest(en) 48 uur na de behandeling actief kunnen blijven. Alle ramen en deuren in de buurt van de behandelde gebieden moeten gesloten blijven en kinderen en huisdieren moeten uit de buurt van de behandelde gebieden worden gehouden.

Rate this page
Call Now Button